Szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Nazwa szkolenia

Kurs bazowy "Terapia behawioralna w teorii i praktyce"

Miejscowość / miejsce

zachodnio-pomorskie / powiat drawski

Data szkolenia

Moduł 1: 2022-03-25 - 2022-03-27
Moduł 2: 2022-06-03 - 2022-06-05

Prowadzący

Certyfikowane superwizorki terapii behawioralnej:

dr Beata Urbaniak nr licencji PLTB 112/T/2013 oraz licencji superwizora 17/S/2013
mgr Monika Chróst-Woźniak
 nr licencji PLTB 163/T/2015 oraz licencji superwizora 23/S/2015

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera:

 • nauczycieli,
 • terapeutów,
 • pracowników PP-P, DPS, ŚDS, WTZ, OPS i in.,
 • rodziców,
 • opiekunów.

45 h dydaktycznych w DWA weekendy
piątek 16.00-20.00 
sobota 9.00-15.30
niedziela 9.00-14.30 

Informacje o szkoleniu

Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawą teoretyczną Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ), w tym z badaniami nad skutecznością SAZ w terapii dzieci.
W trakcie zajęć będą nabywali umiejętności przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej oraz tworzenia na jej podstawie programu terapeutycznego. Zapoznają się z podstawowymi metodami i technikami SAZ oraz będą uczyli się ich zastosowania podczas ćwiczeń warsztatowych. Wprowadzeni zostaną również w zagadnienia dokumentowania, analizowania i modyfikowania procesu uczenia w celu osiągania zamierzonych rezultatów.

Kursanci poznają także model stopniowego wprowadzania do grupy rówieśniczej, jak również podstawowe programy kształtowania kompetencji społecznych w środowisku rówieśniczym.

Poruszone zostaną również zagadnienia pracy z zachowaniami nieakceptowanym społecznie czy też zakłócającymi proces uczenia się, w tym pro i reaktywne strategie postępowania.

 • szkolenie przeprowadzone będzie w formie wykładów i warsztatów,
 • uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych,
 • obecność obowiązkowa podczas wszystkich dni szkolenia,
 • zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów z zastosowaniem materiału filmowego z praktyki terapeutycznej.

Ukończenie szkolenia jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu 3 stopni szkolenia zgodnie z procedurą Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej.

kurs STACJONARNY  *** 45 h dydaktycznych  w 6 dni szkolniowych

Program szkolenia

MODUŁ I
Teoretyczne podstawy stosowanej analizy zachowania

Podstawowe terminy; Metody; Zastosowanie; Skuteczność; Aspekty etyczne

MODUŁ II
Podstawowe narzędzia stosowanej analizy zachowania w uczeniu nowych umiejętności

1. Wybrane metody i techniki uczenia: metoda wyodrębnionych prób; uczenie sytuacyjne; skrypty; plany aktywności
2. Budowanie motywacji do uczenia się
3. Tworzenie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego: analiza poziomu funkcjonowania (arkusze obserwacji zachowań, w tym VB – MAPP); umiejętności kluczowe (opis zachowania docelowego, sposób uczenia, generalizacja, dokumentowanie): podejmowanie współpracy, kontakt wzrokowy, tworzenie pojęć, naśladowanie, reakcje słuchacza, komunikowanie się

 • umiejętności społeczne: model wprowadzania w grupę rówieśniczą, umiejętności komunikacyjne (umiejętności konwersacyjne, współpraca w czasie zabawy, zachowania przyjacielskie), umiejętność zarządzania emocjami (samokontrola, empatia, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych)
 • samodzielne funkcjonowanie: umiejętności samoobsługowe, umiejętności prezawodowe, umiejętności zawodowe, umiejętności domowe, spędzanie wolnego czasu

MODUŁ III
Praca z zachowaniami nieakceptowanymi społecznie lub utrudniającymi uczenie się

1. Definicja zachowań trudnych
2. Analiza funkcjonalna zachowania
3. Opracowanie strategii postępowania: zapobieganie i uczenie nowych prawidłowych zachowań, postępowanie w przypadku wystąpienia trudnego zachowania

Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest firma SzkoleniaBehawioralne.pl

Pytania prosimy kierować pod nr tel. 696-454-905 lub mailowo: [email protected]

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona - o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.

Regulamin szkoleń organizowanych przez SzkolenieBehawioralne.pl 

1. Organizatorem szkolenia jest firma SzkoleniaBehawioralne.pl Anita Czarniecka (dalej Organizator) NIP 583-115-41-22 RIS 2.28/132/2019 PKD 85.59.B 
2. Przyjęcie na szkolenie następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie oznacza: wypełnienie karty zgłoszenia-RODO oraz dokonanie wpłaty/zaliczki. 
3. Wpłaty za szkolenie można dokonywać w ratach, tak aby na 3 (trzy) tygodnie przed terminem była pełna opłata.
4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na 6 (sześć) lub mniej dni przed terminem szkolenia kandydatowi nie przysługuje zwrot opłaty. 
5. W przypadku rezygnacji na 7 (siedem) dni lub więcej przed szkoleniem kandydat otrzymuje zwrot całości kwoty wpłaconej na rzecz szkolenia. 
6. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Zaświadczenie posiada nr RIS ( Rejestru Instytucji Szkoleniowych)
7. W przypadku zbyt małej liczby uczestników szkolenia lub innych przyczyn Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia na 7 (siedem) dni przed 
terminem rozpoczęcia. Organizator zwraca wniesione opłaty.

Koszt szkolenia

1350zł

Zapisy na to szkolenie zostały zamknięte.